Referat generalforsamling 2.2.2010

Referent: Jonas Laberg

20:20 Innledning ved formann Itonje Søimer Guttormsen. Forsamlingen antar Gry Bråtømyr som møteleder.

20:23 Møteleder leser møtets agenda. Spredt latter i salen ved kommentar fra Itonje. Forespørsel fra møteleder om nye saker blir møtt med stillhet i salen. Agendaen blir stående uendret

20:25 Møteleder gir ordet til formann Itonje Søimer Guttormsen. Hun skal lese årsmeldingen. Årsmeldingen innledes med en generell innføring i KORETs historikk: KORETs utspring i Underskog, etterlysningen av «glade amatører» og den første respons; fra tips om dirigent, via formann Itonje Søimer Guttormsens møte med dirigent Ingebjør Westgaard via deres respektive ekskjæreste/ektemann (daværende kjæreste), til oppstart den 2.10.2008 på Moloch kulturverksted med 17 fremmøtte og improvisert dramaturgi; et evenement som av de konstituerende parter ble beskrevet som «overveldende gøy», hvilket referent antar var direkte årsak til at formann og dirigents tentative fremdriftsplan ble unisont forkastet av de fremmøtte med et rungende «dette må det bli noe av!».

Formann Itonje Søimer Guttormsen fortsetter krøniken: KORET gikk fra å være en organisasjon som i prinsippet skydde faste former til å få en fastere struktur gjennom flere steg: styret ble dannet, KORET ble innmeldt i Korforbundet rett før jul 2008, KORET skiftet navn fra KOR-alternativet til KORET, og Manifestet ble forfattet av formann Itonje Søimer Guttormsen i julen 2008, i en periode som ble karakterisert av «intens inspirasjon, lysende innsikt og en nærmest overmenneskelig arbeidskapasitet», noe Manifestet i referentens øyne klart bærer preg av. Manifestet ble også da enstemning vedtatt ved generalforsamlingen 13.1.2009.

20:25 Manifestet deles ut (A4, 80g, S/H fotokopi, enkeltsidig). Samtidig fortelles en anekdote ved formann Itonje Søimer Guttormsen om KORETs spire. Stikkord her er roadtrip i USA, Goetheanum, symfoniorkester, opp med lista (som i vegg-, ref. anm.), «strekke seg etter det vakre». Manifestet leses deretter av formann Itonje Søimer Guttormsen. I det formann støter på ordet «flinkis» defineres det forsøksvis. Referent er ikke fornøyd, og ber etter endt proklamasjon om en mer konsis definisjon av dette i Manifestet så sentrale begrepet. Formann foreslår at en fotnote legges til i Manifestet hvori en presisering av begrepet «flinkis» gjøres. Dette godtas av forsamlingen.

Formann holder frem. Fra referentens notater: «A trip down memory lane – om første konsert i [uleselig] – koret blir større – ambisiøs konsertplan: Itonjes 30årsdag, Lucy Swann, Bazooka Boppers, Angels & Demons (skam), St. Hanshaugen, Rockefeller, Westerdahls (Petter Pilgaard, «horer og kokain»). Sell-out-halvåret: god økonomi.» Kommentar fra dirigent Ingebjør Westgaard: Vår første konsert var på Revolver i desember 2008. En del plateselskaper skulle ha messe, deriblant Spoontrainaudio via Ola Innset. Vi sang ute i bakgården. Videre hadde Itonje ordna med julebord på Moloch for alle de mennesker som på ulike måter er involvert der. Vi sang der.

20:38 Ved håndsopprekning kan det anslås at omtrent 60% av de fremmøtte var på KORETs første ordentlige konsert, på Parkteateret den 30. august 2009.

20:40 Kommentar fra salen: «det er gøy med oppdrag med andre musikere». Noen nikker, hos andre uteblir synlig respons megetsigende.

20:41 Formann oppsummerer årsmeldingen: det er i styret bred enighet om å samles om Manifestet og la det være selve grunnstenen i KORETs identitet. KORET er ingen kameleon som endrer farge og mønster etter omgivelsene, og fanger insekter med sin lange, klissete tunge. Repertoaret skal hovedsaklig bestå av klassiske verker, men man er åpne for oppdrag med andre musikere og dertil hørende innøving av verker som kan falle noe utenfor KORETs sedvanlige repertoar.

Ved spørsmål fra salen om hva det koster å leie KORET, er formanns svar at det kommer an på anledningen. Styret vurderer i hvert enkelt tilfelle om aktuelle jobb anses for å være i tråd med KORETs natur og intensjon, og priser oppdraget deretter. Det fremkommer etter noe ordutveksling at KORET prinsipielt har kvaler med å prostituere seg, men kan være åpne for å la prinsipper fare dersom prisen er rett.

20:42 Ved ymt fra salen diskuteres ideell størrelse på KORET. Dirigentens betraktning er at det ideelle er en jevn fordelig mellom stemmegruppene.

20:45 Møteleder Gry Bråtømyr gir ordet til pengemann Kjetil Strømme. Regnskapet for 2009 leses og kommenteres. [KJETIL: LIMER DU INN DINE KOMMENTARER?]

Medlemmene oppfordres til å aktivt distribuere KORETs organisasjonsnummer til venner, bekjente o.a., med en oppfordring om å registrere KORET som mottager av Grasrotandelen hos Norsk Tipping. Det foreslås fra salen at det kan lages lapper med dette nummeret på som KORETs medlemmer kan benytte til dette formål. Forslaget blir godt mottatt fra pengemann, og forslagsstiller anmodes om å ta jobben med å produsere nevnte lapper. Dette godtas, enskjønt forslagsstiller i referentens øyne synes noe betuttet over å ha fått oppgaven selv.

(Generalforsamlingen blir gjenstand for stadige avbrytelser ved en sporadisk og intens ringing på dørklokken.)

20:55 Fra salen undres det på hvorfor KORET er medlem i Korforbundet. Pengemann kan svare, og oppgir som grunn følgende momenter:

  • Vi kan søke Korforbundet om midler
  • Vi slipper TONOavgift
  • Vi ønsker å gjøre ting skikkelig i forhold til dette med opphavsrettigheter
  • Alle medlemmer skal få Korbladet (referenten merker seg dette som inkongruent med egen erfaring)

En nysgjerrig korist undres på hva de fem tusen kronene oppgitt i posten «Noter og utstyr» i budsjettet for 2010 er tenkt å gå til. Pengemann presiserer at KORET v/styret har intensjoner om å gå til anskaffelse av et piano.

På tampen av sitt fremlegg forteller pengemann at det er mulig å søke særlig unntak fra betaling av medlemskontingent, da KORET v/styret ikke på noen måte ønsker at et medlem skal vurdere å ikke fortsette sitt medlemsskap grunnet dårlig økonomi.

Avslutningsvis avslører pengemann at det er KORETs intensjon, v/styret, å kunne betale dirigent bedre enn hva som gjøres i dag, da bransjestandard synes å være rundt det dobbelte av nåværende godtgjøring.

21:00 Budsjettet vedtas. Møteleder Gry Bråtømyr gir ordet til dirigent Ingebjør Westgaard.

Dirigenten forteller om KORETs repertoar. Vi får en kortfattet innføring i historikken. KORETs repertoar består stort sett av verk uten rettigheter. Dersom vi velger å synge rettighetsbelagte verk, står TONO for regningen. Etter kommentar fra dirigent føyes følgende presisering til: TONO forvalter åndsverk på vegne av sine medlemmer. Dersom vi er en frittstående forening betaler KORET TONO for fremføring av verker (som ikke er untatt pga forelding av rettigheter), som igjen betaler rettighetshaverne. Som medlemmer av Korforbundet er det forbundet som betaler regninga fra TONO.

En korist har ikke helt fått med seg hvordan dette med TONOavgift fungerer, og ber om en forklaring, hvilket dirigenten gir. Det viser seg at avgift kun avkreves ved offentlige fremføringer av verk.

Dirigenten fortsetter med en skildring av progresjonen ved øvingene. Fra en tentativ start, har KORETs form utviklet seg dynamisk i takt med den tekniske vanskelighetsgraden på oppvarmingsøvelsene.

Dirigenten greier så ut om innøving, og minner om at mp3ene hun har laget er et godt verktøy i dette øyemed.

Å holde konserter beskriver dirigenten som «deilig» og det gir «en samlende følelse». På spørsmål fra salen om det ikke er frustrerende å ikke få synge selv, svarer dirigenten at hun trives godt i sin rolle. Referenten tenker at KORET er dirigentens instrument og at hun på en god dag nok har den mest givende rollen av oss alle.

21:10 Jambalaya Jim skriver ned KORETs URL på tavla til latter fra salen. Salen synes imponert og noe himmefallen over at det skal kunne være mulig å huske en så lang og kronglete adresse. Påfølgende applaus.

21:13 Dirigenten understreker at KORET skal være et sted hvor «alle skal få komme inn», at terskelen skal være lav. Det anmodes om å ta vare på nye medlemmer, og å hjelpe dem inn i KORET ved å tillby seg å hjelpe dem å synge inn repertoaret. Generelt bifall.

Det kommer et forslag fra salen om «ønskelåt» – at man kanskje kan synge en gladsang på tampen av en øving. Forslaget utdypes fra en annen korist, som uttrykker sin frustrasjon over å noen ganger forlate øvingen uten å ha fått sunget igjennom noe man kan, og han ønsker å kunne «forlate øvingen med en god følelse». Bifall fra salen.

Dirigenten varsler at vi i tiden fremover kommer til å sette opp farten på det vi allerede har øvd inn, at vi ikke bruker øving etter øving på å terpe på melodilinjer. Det kommer en plan, og det forventes at koristene oppdaterer seg selv dersom man uteblir fra en øving.

KORET kommer til å holde minst to konserter i vårsesongen: en den 1.mai, og en den 5. juni, antageligvis. Pengemann Kjetil Strømme supplerer med en kommentar om at vi forsøker å få til å synge i en kirke, og at det virker som om Den Engelske Kirke er på gli om å la oss få lov til å bruke lokalene deres. Det viser seg at Ante Skaugs kone er organist i nevnte gudshus, hvilket anses som potensielt strategisk da flere i styret har nære forbindelser til denne mannen. Det praktiske i at Den Engelske Kirke ligger vegg i vegg med Revolver kan man ikke unngå å bemerke, hvilket avstedkommer latter fra salen. KORET er en lystig gjeng. Repertoaret på konsertene i vår kommer hovedsaklig til å bestå av Bach og Grieg.

Dirigenten fortsetter med å opplyse om at vi etter oppfordring fra flere hold kommer til å arbeide med dynamikk og generelt kortekniske ting. Referenten nikker bifallende.

21:20 Møteleder gir ordet til styremedlem Kristine Laundal, som kommer på teppet. Hun innleder i en myndig, nærmest streng tone, med en påminnelse om at øvingstiden er mellom 1900 og 2130, og oppfordrer koret til å være presise. Det er en tendens til å komme rekende godt etter påbegynt øving, og hun foreslår at oppmøtetiden settes til 1845, slik at vi bedre kan utnytte vår knapt tilmålte tid sammen. Det oppfordres videre til å møte opp på hver øving, dersom ikke noe ekstraordinært skulle inntreffe; og utover det rent åpenbare, sangtekniske og korkvalitetlige, legges til grunn for denne anmodningen at Korforbundet støtter KORET med en viss sum pr medlem som møter 75% av øvingene. Salen mottar oppfordringene dels med en uforpliktende mumling og flakkende, usikre blikk, dels med resolutte nikk i full enighet.

Ordningen med bakst berømmes fra styremedlem Kristine Laundals side. Hun er fornøyd med hvordan det fungerer, men foreslår at kakebakers ansvar utvides til å inkludere avvikling av kaffepausen i sin helhet. Det nikkes i salen. Styremedlem Kristine Laundal foreslår at kakebakerne smyger seg unna ca. 2015 og setter på kaffe etc. Viktigheten av å lage nok kaffe understrekes. Minst 2 kanner trengs til en så kaffetørst gjeng.

21:22 Møteleder åpner for saker og innspill fra salen.

En korist mener det kunne være kjekt å ha en Spotify-spilleliste med sangene i repertoaret som referanse. Mange synes etter referentens oppfatning enige i det.

En annen mener det må kunne gå an for KORET å selge seg på selv moralsk forkastelige evenementer dersom prisen er rett. Dette er det generelt enighet om, og det enes om at styret behandler hvert jobbtilbud før det evt. stemmes over det i KORET. Videre er man på forslag fra salen samstemte om at en viss prosent av inntekten av en slik jobb skal gå direkte til dirigent Ingebjør Westgaard. Det vedtas firstemt.

21:25 Formann Itonje Søimer Guttormsen foreslår å danne en sosialkomite som vil være ansvarlig for å arrangere fester, eller eksempelvis bestille pizza fra Bør & Børson dersom det er stemning for det etter øving. Responsen fra salen tolkes av referent som i beste fall uforpliktende, og man beslutter å utsette dannelsen av sosialkomiteen i påvente av innsatsvilje. Temaet avstedkommer en kommentar fra salen om korfester, noe som heller ikke resulterer i noe konkret vedtak.

21:30 Styret velges. Formann Itonje Søimer Guttormsen forteller litt om medlemmene, og Gry Bråtømyr foreslås gjeninnsatt i styret. Videre nomineres referenten, Jonas Laberg, som styremedlem. Ingen konkurrerende benkeforslag lanseres, og styret vedtas til full applaus. Bank i bordet. Formann Itonje Søimer Guttormsen avslører sin intensjon om å fortsette som styreleder, hvilket også vedtas til rungende applaus. To vararepresentanter etterspørges så. Marte Sootholtet og Iselin Lindstad rekker etter noe pådriv motvillig opp hendene, og vedtas som vararepresentanter.

21:34 Styremedlem Gry Bråtømyr takker for seg som møteleder. Som en siste sak vil formann Itonje Søimer Guttormsen overrekke en kor-pin til en av KORETs medlemmer som har gjort en særlig innsats, og det kunngjøres til applaus og latter fra salen at styremedlem Kristine Laundal har gjort seg fortjent til årets kor-pin, i en knepen seier over de øvrige nominerte, Jorunn Ingelin Solberg og herværende referent.

21:35 Møtet heves, stoler skraper, man småprater, rydder etter seg og setter etterhvert kurs for Bør & Børson.

Legg igjen en kommentar

Ambisjon over evne